Deklaracja dostępności

Powiat Policki zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://powiatpolicki.budzetyjst.pl.

 • Data publikacji:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna - strona jest w pełni zgodna z ustawą z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

 • Data sporządzenia: 2020-01-11
 • Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Daniel Kiełczewski
 • E-mail: [email protected]
 • Numer telefonu: 91-4328-156

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Dostępność architektoniczna

Siedziba Starostwa Powiatowego w Policach: ul. Tanowska 8, 72-010 Police, spełnia minimalne wymagania zgodne z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. poz. 1696).

W najbliższym sąsiedztwie budynku Starostwa Powiatowego w Policach wyznaczono przejście dla pieszych przez ulicę Tanowską (bez sygnalizacji świetlnej, dźwiękowej i wibracyjnej).


Do budynku prowadzą 3 wejścia od ulicy Tanowskiej oznaczone literami A, B i C. Do wejścia A prowadzą 4 stopnie schodów, brak jest podjazdu/rampy najazdowej lub windy. Przy schodach do wejścia A znajduje się z prawej strony system wzywania pomocy (call-hear), po którego naciśnięciu pracownik Starostwa Powiatowego w Policach przychodzi i udziela pomocy. Wejście B jest z poziomu terenu oraz posiada drzwi otwierane automatycznie i jest przystosowane dla osób niepełnosprawnych, przed wejściem wyznaczono 3 miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami oraz 1 miejsce parkingowe oznaczone dla rodzica z małym dzieckiem. Wejście B prowadzi wprost do kancelarii głównej Starostwa Powiatowego w Policach. Wejście C jest z poziomu terenu (występują zwężenia architektoniczne, brak przestrzeni manewrowej dla wózków inwalidzkich), wysokość progu do drzwi wejściowych przekracza 20mm, drzwi wejściowe wymagają użycia większej siły.


Budynek Starostwa Powiatowego w Policach posiada 4 kondygnacje (piwnicę, parter, 1 piętro i 2 piętro), w tym: na parterze znajduje się kancelaria główna Starostwa Powiatowego w Policach, Wydział Komunikacji i Transportu, Wydział Dróg Publicznych, Wydział Informacji i Promocji, Wydział Spraw Obywatelskich, Wydział Polityki Społecznej oraz Biuro Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności; na pierwszym piętrze znajduje się Wydział Administracji i Organizacji, Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, Wydział Geodezji Kartografii i Katastru, Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Biuro Kadr oraz Biuro Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, a także sekretariat Zarządu Powiatu w Policach oraz gabinety Starosty Polickiego, Wicestarosty Polickiego, Członka Zarządu Powiatu w Policach i Sekretarza Powiatu Polickiego; na drugim piętrze znajduje się Wydział Architektury i Budownictwa(otwarty dla klientów w poniedziałki i czwartki w godzinach pracy urzędu), Wydział Edukacji i Kultury, Wydział Finansów i Budżetu, Wydział Ochrony Środowiska, Wydział Planowania i Inwestycji, Referat Audytu i Kontroli, Biuro Powiatowego Rzecznika Konsumentów oraz Biuro Obsługi Prawnej, a także Biuro Rady Powiatu w Policach, sala sesyjna i gabinet Skarbnika Powiatu Polickiego.


Zapewnienie informacji na temat rozkładu pomieszczeń w budynku, co najmniej w sposób wizualny i dotykowy – tablice informacyjne, pola uwagi(na parterze budynku), wypukłe numery pokoi zastosowane na drzwiach na wysokości ok 155 centymetrów od podłogi w centralnej jego części, tabliczki NFC(z zapisanymi informacjami o numerze pokoju, nazwą wydziału, referatu lub biura oraz imieniem i nazwiskiem pracownika) umieszczone na drzwiach pokoi ok 10 centymetrów w dół od wypukłego numeru pokoju. W celu korzystania z funkcji tabliczek NFC należy w telefonie lub tablecie włączyć funkcję NFC oraz funkcję czytnika ekranu.


Budynek Starostwa Powiatowego w Policach nie posiada windy, dostęp do poszczególnych kondygnacji możliwy jest za pomocą schodów lub urządzenia typu schodołaz będącego na wyposażeniu urzędu. Możliwe jest także zastosowanie pomieszczenia alternatywnego do obsługi klienta na parterze budynku. Korytarze budynku mają właściwą szerokość, co pozwala na manewrowanie oraz mijanie się wózków inwalidzkich. Przestrzenie wokół drzwiowe zapewniają pole ponad 150 centymetrów poza polem otwierania się drzwi.


Na parterze budynku znajduje się toaleta dla klientów Starostwa Powiatowego w Policach przystosowana dla osób z niepełnosprawnościami, w której znajduje się również przewijak dla opiekuna z dzieckiem.


Instalacja urządzeń lub zastosowanie środków technicznych i rozwiązań architektonicznych w budynku, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń: drzwi otwierane automatycznie, system wzywania pomocy (call-hear), pola uwagi(na parterze budynku), kontrastowe oznaczenia schodów, wyznaczone miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych, toaleta dla osób niepełnosprawnych(na parterze budynku).


Pomieszczenie kancelarii głównej Starostwa Powiatowego w Policach znajdujące się na parterze budynku, oznaczone jest w sposób bardzo wyraźny. Kancelaria główna wyposażona jest w uchwyt na kule łokciowe, pętlę indukcyjną oraz tablet z Polskim Tłumaczem Migowym on-line.


Zapewnienie wstępu do budynku osobie korzystającej z psa asystującego.


Każdy kto wykaże interes faktyczny ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności architektonicznej oraz informacyjno-komunikacyjnej w budynkach użyteczności publicznej Powiatu Polickiego.Aby tego dokonać należy złożyć stosowny wniosek do Starostwa Powiatowego w Policach lub Koordynatora do spraw dostępności w Powiecie Polickim.
Aplikacje mobilne

Starostwo Powiatowe w Policach nie udostępnia aplikacji mobilnych do pobrania.